Đoạn đường nối tắt tại Lối ra 45 trên Xa lộ liên tiểu bang 86 sẽ bị đóng cửa để thi công vào ngày 11 và 12 tháng 8

Đoạn đường dốc đi về phía Tây trên Xa lộ liên tiểu bang 86 tại Lối ra 45 sẽ bị đóng cửa để thi công trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. vào ngày 11 và 12/8.

Đoạn đường nối ở Làng Riverside ở Hạt Steuben.


Sẽ có một đường vòng được báo trước dành cho người lái xe sẽ dẫn họ đến lối ra tiếp theo.


Nhận các tiêu đề mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi sáng? Đăng ký Morning Edition của chúng tôi để bắt đầu ngày mới của bạn.
Đề XuấT