Canandaigua

TRỢ GIÚP: Lõi chung cần đại tu

TRỢ GIÚP: Lõi chung cần đại tu

Những thay đổi lớn đang diễn ra đối với các gia đình ở New York có trẻ em trong độ tuổi đi học vì Tiêu chuẩn cốt lõi chung đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu lớn. Được triển khai trên toàn quốc vào năm 2011, Common Core được dự định ...